Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe!

Masz pytania? Napisz do nas!

Regulamin sklepu internetowego „EUROCERT”

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne, Rodzaje Świadczonych Usług, Warunki Techniczne
 3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego
 4. Składanie zamówienia
 5. Formy płatności i dostawy
 6. Rejestracja konta
 7. Warunki i tryb odstąpienie od umowy przez klienta będącego konsumentem
 8. Usługi nieodpłatne świadczone przez sprzedawcę
 9. Zarzadzanie Danymi Osobowymi przez EuroCert Sp. z o.o.
 10. Gwarancja
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego
 12. Odpowiedzialność sprzedawcy
 13. Prawa autorskie
 14. Postanowienia końcowe
 1. Definicje

  Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:
  1. Administrator Danych Osobowych - EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
  2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Dział Obsługi Klienta - oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: + 48 22 490 36 45 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@eurocert.pl lub handlowy@eurocert.pl.
  4. Dostawa - oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów określonych w Zamówieniu przez Sprzedawcę na podstawie umowy sprzedaży.
  5. Dostawca - oznacza pocztę polską lub firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca.
  6. Hasło - oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.
  7. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie w Sklepie internetowym.
  8. Konto Klienta - oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówień w Sklepie internetowym.
  9. Login - indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
  10. Rejestracja - oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej celem korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
  11. Sklep internetowy - oznacza stronę internetową, na której Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: https://sklep.eurocert.pl.
  12. Sprzedawca - EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45, zwany dalej „eurocert.pl” lub „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego.
  13. Strona internetowa lub Witryna - strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy eurocert.pl, działający w domenie https://sklep.eurocert.pl.
  14. System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
  15. Towary - oznacza Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
  16. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustawą o świadczeniu usług drogę elektroniczną związana z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi.
  17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez eurocert.pl z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
  18. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późń. zm.).
  19. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późń. zm.).
  20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219.).
  22. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.
 2. Postanowienia Ogólne, Rodzaje Świadczonych Usług, Warunki Techniczne

  Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://sklep.eurocert.pl (zwany dalej „Regulaminem”).
  1. Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym eurocert.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.eurocert.pl.
  2. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
  3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem www.eurocert.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie w momencie składania zamówienia.
  5. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. Obsługa Sklepu dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze
   (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 08:00 - 16:00.
  7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług certyfikujących. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.
  8. Dostępność produktów i usługi w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
  9. W trakcie korzystania ze Sklepu i przy składaniu Zamówień Klient zobowiązuje się do:
   1. nieskładania fałszywych lub nieuczciwych Zamówień.
   2. podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych,
   3. niewykorzystywania zasobów i funkcji strony internetowej Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby prawa majątkowe lub dobra osobiste Sprzedawcy, osób trzecich, w tym Klientów Sklepu internetowego.
  10. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).
  11. Składanie zamówienia odbywa się:
   1. za pomocą indywidualnego konta, po zalogowaniu się w zakładce: „moje konto”,
   2. za pomocą formularza bez konieczności rejestracji,
   3. telefonicznie, pod numerami telefonu: 48224903645
  12. W celu złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  13. Złożenie zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga rejestracji w Sklepie, Klient jednak może dobrowolnie dokonać rejestracji konta.
  14. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to:
   1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet;
   2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługująca technologie cookies;
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  15. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
  16. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w lit. n wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego.
  17. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego.
  18. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony internetowej.
  2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.
  3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Towarach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Towarów itp.) pochodzą od producenta Towarów. Przed zakupem Towaru Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej. Przed użyciem Towaru, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.
  4. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.
  5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem lit. e powyżej Regulaminu.
  7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
  8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
  9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Nabywcy.
  10. Sprzedawca zapewnia Klientom poufność danych podczas dokonywania przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
  11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  12. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
  13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek.
  14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 4. Składanie zamówienia

  1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „do koszyka”.
  2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
  3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Towaru do wirtualnego koszyka.
  4. Po podjęciu decyzji o zakupie Towaru Klient, w celu złożenia Zamówienia, klika przycisk oznaczony określeniem „Zamawiam”, a następnie zostaje przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, Rejestrację lub złożenie Zamówienia bez Rejestracji.
  5. Wybierając opcję „złóż zamówienie” Klient, który nie dokonał Rejestracji zostanie przekierowany do formularza gdzie:
   1. uzupełnia dane: imię, nazwisko firmę, numer telefonu oraz adres e-mail;
   2. uzupełnia dane adresowe do Dostawy;
   3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;
   4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
  6. Klient, który nie dokonał Rejestracji, wybiera sposób Dostawy oraz formę płatności.
  7. Dane Klientów posiadających Konto Klienta, którzy zalogowali się w Sklepie internetowym, wprowadzane są do formularza Zamówienia automatycznie. Klienci ci mają możliwość edytowania danych, a następnie wybierają sposób Dostawy oraz formę płatności.
  8. W obydwu przypadkach zakupów Klienci przechodzą do wirtualnej kasy, gdzie informowani są o wszystkich szczegółach Zamówienia, mogą nadal edytować dane Zamówienia, a poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „potwierdzam zakup” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Sklepu internetowego.
  9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Klienci są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.
  10. Z chwilą dokonania płatności, Klient traci możliwość anulowania Zamówienia.
  11. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami pkt 5 lit.k niniejszego Regulaminu.
  12. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.
  13. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Formy płatności i dostawy

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  3. Koszty Dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
  4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
  5. Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  6. Początek biegu terminu Dostawy Towaru do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
  8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień Regulaminu.
  9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.
  10. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać po uprzednim umówieniu spotkania, w jednym z punktów partnerskich Sprzedawcy, których lista prezentowana jest na Stronie internetowej Sprzedawcy.
  11. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:
   1. płatność elektroniczna za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą - grupę PayPro S.A. - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości.
   2. płatność kartą płatniczą za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą - grupę PayPro S.A. - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości.
  12. W przypadku płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu na adres e-mail wystawionej faktury VAT pro forma.
  13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 6. Rejestracja konta

  1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.
  2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
  3. W trakcie Rejestracji Klient:
   1. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące adresu e –mail;
   2. ustala swoje indywidualne Hasło;
   3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go;
   4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  4. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji poprzez wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji.
  5. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Klienta.
  6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
  7. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  8. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym.
  9. Klient ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła
  10. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:
   1. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;
   2. modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła;
   3. dostępu do historii swoich Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
  11. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 7. Warunki i tryb odstąpienie od umowy przez klienta będącego konsumentem

  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
  2. Uprawnienie, o którym mowa w lit. a. powyżej, nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:
   1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient w terminie 7 dni od daty przesłania mu faktury VAT pro forma nie ureguluje płatności.
  4. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@eurocert.pl.
  6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa - przed upływem tego terminu.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Usługi nieodpłatne świadczone przez sprzedawcę

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
   1. Usługa Konto Klienta. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eurocert.pl bądź też pisemnie na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474; 02-884 Warszawa. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.
   2. Usługa formularz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, a także podczas rejestracji Konta.
   3. Usługa chat online. Klienta w razie problemów technicznych z założeniem konta lub w razie pytań dotyczących produktów sprzedającego może nieodpłatnie skorzystać z chatu z konsultantem.
  2. Usługa w zakresie prowadzenia konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
  3. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 10 dni od zgłoszenia.
  4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku, gdy:
   1. Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
   2. dopuszcza się naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
   3. zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa takimi jak np. przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu.
  5. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z przyczyn wymienionych w lit. d. trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi informację o zablokowaniu dostępu do konta i usług nieodpłatnych na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zarzadzanie Danymi Osobowymi przez EuroCert Sp. z o.o.

  Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
  1. Administratorem danych osobowych Klientów podanych w formularzu jest EuroCert Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 474, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408592, dalej zwana także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania danych osobowych Klientów.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@eurocert.pl.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą:
   Cel przetwarzania Podstawa prawna Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez:
   W celu rejestracji w sklepie internetowym Początkowo pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia konta internetowego, następnie w związku z zawartą umową, którą poprzez akceptacje regulaminu Użytkownik zawiera z nami, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem jego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

     Podanie danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i realizacji zakupu.

   czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu, kiedy  będą naszym Klientem lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie  danych osobowych, którą można wycofać w każdym momencie. 
   W celu złożenia zamówienia bez rejestracji konta Pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych celem wykonania zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

     Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji zamówienia odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

   do czasu realizacji zamówienia lub wycofania zgody.
   W celu sprzedaży towaru lub zamówienia usługi świadczonej przez Administratora Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług.

     Dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania zamówienia.

   Okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny do wykonania umowy
   W celu wysyłki Newslettera Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam  adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie będzie skutkowało niemożliwością wysyłania Newslettera do czasu wycofania zgody
   W celu skontaktowania się z Użytkownikiem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Podanie nam numeru telefonu i adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie podając tych danych Użytkownik nie otrzyma od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach. okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania przez zgody
   W celu wypełnienia zainicjowanego przez Użytkownika procesu reklamacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego. okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora
   W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw okres dochodzenia roszczeń przez Administratora
   W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego
   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
  4. Dane Klientów będą udostępniane odbiorcom, w tym:
      a. ODO Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 24, NIP 5272714242,
      b. DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, NIP: 5260204110,
      c. "wFirma" - Web INnovative Software Sp. z.o.o, ul. Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP:8982167294
      d. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15 , NIP: 7792369887
      e. Platforma Shoper (DreamCommerce SA) z siedzibą w Krakowie (31-280), ul. Władysława Łokietka 79,   
          NIP: 9452156998,
      f. Autoryzowanym Partnerom EuroCert wyszczególnionym na stronie - https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Punkty-
         Sprzedazy/14 .
  5. Klient posiada prawo do żądania od Administratora:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych żądającego z naszej bazy danych),
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • przenoszenia danych osobowych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 2.
  6. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Gwarancja

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca udziela gwarancji:
   1. na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadzącymi działalność gospodarczą.
  3. Okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia Towaru Klientowi.
  4. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Towaru powstałych wskutek niewłaściwego jego użytkowania przez Klienta;
   2. uszkodzeń Towaru wynikłych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania bądź konserwacji Towaru;
   3. uszkodzeń Towaru wskutek stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta Towaru lub Sprzedawcy materiałów eksploatacyjnych;
   4. uszkodzeń lub zniszczenia numerów seryjnych lub kodów paskowych znajdujących się na Towarze;
   5. napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione.
  5. Gwarancji nie podlegają:
   1. części składowe Towaru za wyjątkiem całego kompletnego Towaru;
   2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
   3. wady i uszkodzenia Towaru powstałe wskutek siły wyższej (np. awaria sprzętu komputerowego Klienta, pożar, awaria kabla, nieprawidłowe podpięcie zasilania, uderzenie pioruna, powódź itp.).
  6. Klienta obciążają wszelkie koszty napraw nieobjętych gwarancją oraz koszty przeglądu, jeżeli nie stwierdzono uszkodzeń zgłoszonych przez Klienta.
  7. Zgłaszanie gwarancji odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt 11. Regulaminu.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych oraz ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
  2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Towarów, których nie zamawiał.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Towaru z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Towaru, podpisując stosowne oświadczenie.
  4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Sprzedawca wymienia Towar wadliwy na wolny od wad. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
  5. Wszelkie reklamacje można składać:
   1. na adres e-mail Sprzedawcy: handlowy@eurocert.pl lub;
   2. pisemnie listem poleconym na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa.
  6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
   1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
   2. tytuł lub przedmiot reklamacji;
   3. udokumentowaną podstawę do dochodzenia roszczenia w postaci faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia (potwierdzenie płatności, wiadomość email);
   4. roszczenie w formie oficjalnego pisma (wzór w załączniku nr 2), jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;
   5. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie jest składane w formie listownej.
  7. W przypadku braku danych, o których mowa w lit. f powyżej, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie o konieczności ich uzupełnienia.
  8. Postępowanie reklamacyjne zostaje zawieszone do czasu uzupełnienia przez Klienta stosownych danych.
  9. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie Sprzedawcy dedykowanym obsłudze postępowań reklamacyjnych pod przypisanym numerem zgłoszeniowym.
  10. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przyjęcia przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta, pisemnie lub telefonicznie.
  11. W przypadku nieustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie i w sposób wyżej wskazany, uważa się, że została ona uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
  12. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Klient i Sprzedawca podejmą starania polubownego rozwiązania sprawy. W razie bezskutecznej próby prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  13. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.)
   1. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   2. KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
    • W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
    • Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
    • Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
    • Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
    • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
    • żądać wymiany towaru na wolny od wad,
    • żądać usunięcia wady.


 12. Odpowiedzialność sprzedawcy

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
   2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;
   3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
   4. szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;
   5. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
   6. treść danych wprowadzanych do Sklepu internetowego przez Klientów;
  3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawa autorskie

  1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
  2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i niepodlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
 14. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej, jednak zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanego wcześniej regulaminu do każdego zrealizowanego Zamówienia.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
   1. Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”;
   2. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy;
   3. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia reklamacji.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl