Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „EUROCERT”

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 5. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
 6. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 7. ZAMÓWIENIE
 8. DOSTAWA
 9. PŁATNOŚCI
 10. GWARANCJA
 11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 14. PRAWA AUTORSKIE
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45; zwana dalej „eurocert.pl” lub „Sprzedawcą”, ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://sklep.eurocert.pl (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym eurocert.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.eurocert.pl.
 3. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem www.eurocert.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Sklepu internetowego.
 6. Każdy Klient  jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu:
+ 48 22 490 36 45 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: biuro@eurocert.pl lub handlowy@eurocert.pl.

 

Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Towarów określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży.

                                

Dostawca – oznacza przedstawiciela Sprzedawcy, który dostarcza Towary określone w Zamówieniu na adres wskazany przez Klienta, a także podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów.

 

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.

 

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie w Sklepie internetowym.

 

Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu internetowego, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 

Login – indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.

 

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej.

 

Sklep internetowy – EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45, zwany dalej „eurocert.pl” lub „Sprzedawcą”, dostępny na stronie internetowej: https://sklep.eurocert.pl.

 

Sprzedawca - EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej nr 474 (02-884 Warszawa), NIP: 9512352379, REGON: 145930253, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408592, adres poczty elektronicznej: biuro@eurocert.pl; numer telefonu: + 48 22 490 36 45, zwany dalej „eurocert.pl” lub „Sprzedawcą”, który jest właścicielem Sklepu internetowego.

 

Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy eurocert.pl, działający w domenie https://sklep.eurocert.pl.

 

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

Towary – oznacza Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.

 

Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez eurocert.pl z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002  r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 (Dz. U. z 2014 r. poz. 852).

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.  nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 3. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu Usługi polegające na:

1.1. odpłatnej sprzedaży Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu;

1.2. bezpłatnej możliwości zakładania w Sklepie Konta Klienta;

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu informacji o promocjach w zakresie świadczonych Usług.
 2. Wysokość opłat pobieranych przez Sprzedawcę z tytułu odpłatnej Sprzedaży Towarów, określa cena prezentowana na Stronie internetowej Sklepu przy każdym z Towarów.

 

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze  Sklepu internetowego, Klienci powinni dysponować:

1.1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

1.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 2. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Sklepu internetowego.

 

5. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
 3. W trakcie Rejestracji Klient:

3.1. wypełnia lub potwierdza dane dotyczące adresu e –mail;

3.2. ustala swoje indywidualne Hasło;

3.3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

3.4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji poprzez wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji.
 2. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Klienta.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 4. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się
  z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta w Sklepie internetowym. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji w Sklepie internetowym, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta.
 6. Klient ma możliwość w dowolnej chwili logowania się do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła
 7. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:

10.1. dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;

10.2. modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła;

10.3. dostępu do historii swoich Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.

 1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 2. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eurocert.pl bądź też pisemnie na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474; 02-884 Warszawa. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.

 

6. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż Towarów stacjonarnie w siedzibie Sklepu pod adresem ul. Puławska 474 (02-884 Warszawa).
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.
 4. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego informacje o Towarach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Towarów itp.)
  pochodzą od producenta Towarów. Przed zakupem Towaru Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej Sklepu. Przed użyciem Towaru, który zawiera informacje zamieszczone na jego opakowaniu przez producenta, Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.
 5. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej Sklepu internetowego są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki), wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.
 6. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych w Sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt VI ust. 6 powyżej Regulaminu.
 8. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
 9. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 13. Zabrania się korzystania ze Sklepu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 14. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek.
 15. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

7. ZAMÓWIENIE 

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Towary prezentowane w Sklepie internetowym, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „do koszyka”.
 2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartości swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
 3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Towaru do wirtualnego koszyka .
 4. Po podjęciu decyzji o zakupie Towaru Klient, w celu złożenia Zamówienia, klika przycisk oznaczony określeniem „Zamawiam”, a następnie zostaje przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, Rejestrację lub złożenie Zamówienia bez Rejestracji.
 5. Wybierając opcję „złóż zamówienie”, Klient który nie dokonał Rejestracji  zostanie przekierowany do formularza, gdzie:

5.1. uzupełnia dane dotyczące imienia, nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail;

5.2. uzupełnia dane adresowe do Dostawy;

5.3. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

5.4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Następnie Klient, który nie dokonał Rejestracji, wybiera sposób Dostawy oraz formę płatności.
 2. Dane Klientów posiadających Konto Klienta, którzy zalogowali się w Sklepie internetowym, wprowadzane są do Formularza Zamówienia automatycznie. Klienci ci mają możliwość  edytowania danych, a następnie wybierają sposób Dostawy oraz formę płatności.  
 3. W obydwu przypadkach zakupów Klienci przechodzą do wirtualnej kasy, gdzie informowani są o wszystkich szczegółach Zamówienia, mogą nadal edytować dane Zamówienia, a poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „potwierdzam zakup” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Klienci są dodatkowo informowani o łącznej kwocie zakupów oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jeżeli takie występują.
 5. Z chwilą dokonania płatności, Klient traci możliwość anulowania Zamówienia.
 6. Sprzedawca przystępuję do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami pkt IX niniejszego Regulaminu.
 7. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Sprzedawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.
 8. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy dostarczony Towar jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

 8. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty Dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta w terminie do 5  Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Początek biegu terminu Dostawy Towaru do Klienta liczy się, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 8. Klient może odebrać osobiście zamówiony Towar. Odbioru można dokonać po uprzednim umówieniu spotkania, w jednym z punktów partnerskich Sprzedawcy, których lista prezentowana jest na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT pro forma obejmującą dostarczone pozycje Zamówienia. Faktura VAT jest wystawiana przez Sprzedawcę oraz przesyłana na adres e-mail Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Faktura VAT pro forma nieopłacona w ciągu 7 dni skutkuje odstąpieniem od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.
 11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, Dostawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Klienta.

 

9. PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:

1.1. płatność elektroniczna obsługiwana przez krajową instytucję płatniczą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 (60-166 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000,00 zł, opłacony w całości;

1.2. płatność elektroniczna za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą - grupę PayPro S.A. - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości.  

1.3. płatność kartą płatniczą za pomocą portalu przelewy24.pl, obsługiwanego przez krajową instytucje płatniczą - grupę PayPro S.A. - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 zł, opłacony w całości. 

 1. W przypadku płatności przelewem elektronicznym na rachunek bankowy, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu na adres e-mail wystawionej faktury VAT pro forma, zgodnie z pkt. VIII ust. 9 Regulaminu.

 

 10. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji:

2.1.       na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadzącymi działalność gospodarczą

 1. Okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia Towaru Klientowi.
 2. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

4.1. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Towaru powstałych wskutek niewłaściwego jego użytkowania przez Klienta;

4.2. uszkodzeń Towaru wynikłych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania bądź konserwacji Towaru;

4.3. uszkodzeń Towaru wskutek stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta Towaru lub Sprzedawcy materiałów eksploatacyjnych;

4.4. uszkodzeń lub zniszczenia numerów seryjnych lub kodów paskowych znajdujących się na Towarze;

4.5. napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawnione.

 1. Gwarancji nie podlegają:

5.1. części składowe Towaru za wyjątkiem całego kompletnego Towaru;

5.2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

5.3. wady i uszkodzenia Towaru powstałe wskutek siły wyższej (np. awaria sprzętu komputerowego Klienta, pożar, awaria kabla, nieprawidłowe podpięcie zasilania, uderzenie pioruna, powódź itp.)

 1. Klienta obciążają wszelkie koszty napraw nieobjętych gwarancją oraz koszty przeglądu, jeżeli nie stwierdzono uszkodzeń zgłoszonych przez Klienta.
 2. Zgłaszanie gwarancji odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt XI Regulaminu.

   

11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych oraz ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Towarów, których nie zamawiał.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Towaru z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Towaru, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Sprzedawca wymienia Towar wadliwy na wolny od wad. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Wszelkie reklamacje można składać:

5.1. na adres e-mail Sprzedawcy: handlowy@eurocert.pl lub;

5.2. pisemnie listem poleconym na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa.

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

6.1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

6.2. tytuł lub przedmiot reklamacji;

6.3. udokumentowaną podstawę do dochodzenia roszczenia w postaci faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

6.4. roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

6.5. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie jest składane w formie listownej.

 1. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, Klient zostanie poinformowany telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Postępowanie reklamacyjne zostaje zawieszone do czasu uzupełnienia przez Klienta stosownych danych.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie Sprzedawcy dedykowanym obsłudze postępowań reklamacyjnych pod przypisanym numerem zgłoszeniowym.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przyjęcia przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta, pisemnie lub telefonicznie.
 5. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie i w sposób wyżej wskazany, uważa się, że została ona uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 6. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

12.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

12.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

12.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

2.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

2.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient w terminie 7 dni od daty przesłania mu faktury VAT pro forma nie ureguluje płatności.
 2. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

5.1. pisemnie na adres: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa;

5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@eurocert.pl.

 1. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: EUROCERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 474, 02-884 Warszawa -  przed upływem tego terminu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

2.2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;

2.3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;

2.4. szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;

2.5. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

2.6. treść danych wprowadzanych do Sklepu internetowego przez Klientów;

2.7. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 14. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie internetowym (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie internetowym, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów Sklepu internetowego przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta ze Sklepu internetowego.
 3. Nie powiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.
 5. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
 9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

9.1. Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”;

9.2. Załącznik nr 1 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi  świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;

9.3. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2016 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi  świadczonej drogą elektroniczną

oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących

składnikiem treści usługi

 

Sprzedawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2) możliwość działania szkodliwego oprogramowania;

3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

4) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

5) możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Sprzedawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.

Sprzedawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i  cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–     Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–     Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–     Adres konsumenta(-ów)

–     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–     Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


logo

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl